Privacy-Policy

Privacy Policy Dialogic

Deze ‘’Privacy Policy’’ regelt hoe Dialogic persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten.

Wij nodigen u uit om deze Privacy Policy zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Dialogic op dit gebied kent en daarnaast op de hoogte bent van uw eigen rechten ten opzichte van Dialogic met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De Privacy Policy wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 1 – Algemeen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Dialogic de wettelijke voorschriften na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Dialogic NV, Groenkraaglaan 5, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België, KBO 0429.678.227 (hierna Dialogic). Dit houdt in dat u eventuele verzoeken voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens tot Dialogic moet richten.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Categorie 1: Uw IP-adres bij gebruik van onze website.
 • Categorie 2: Uw naam en e-mailadres wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.
 • Categorie 3: Uw (professionele) identiteitsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en facturatiegegevens wanneer u inlichtingen aanvraagt of gebruik maakt van onze diensten.
 • Categorie 4: Uw professionele identiteitsgegevens, zoals naam, functie, adres, professionele en academische achtergrond, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u als contactpersoon in het kader van onze werking opgenomen bent voor het toesturen van doelgerichte informatie aan u, zijnde een stakeholder. Deze gegevens worden vergaard uit publiek beschikbare informatie of door het van u verkrijgen van deze informatie bij het plaatsvinden van een contact.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Dialogic zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: Uw IP-adres gebruiken wij enkel met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze website waarbij uw IP-adres kan worden opgenomen in anonieme statistieken. De rechtsgrond hiervoor zijn de legitieme belangen van Dialogic om haar website voortdurend te kunnen verbeteren.
 • Categorie 2: Uw e-mailadres wordt gebruikt om u onze nieuwsbrief te versturen.
 • Categorie 3: Uw professionele gegevens worden enkel verwerkt in de context van inlichtingen verschaffen en het tot stand brengen en het uitvoeren van de overeenkomst met als rechtsgrond de contractuele relatie tussen Dialogic en u als klant.
 • Categorie 4: Uw professionele gegevens worden enkel verwerkt in het kader van het verstrekken van doelgerichte informatie aan u, als stakeholder,  met als rechtsgrond het legitieme belang om u in het kader van uw professionele werkzaamheden te kunnen contacteren.

3.2 Direct marketing – enkel voor klanten van Dialogic

Wanneer u of Uw bedrijf een klant is van DIalogic, kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, zoals het toezenden van promoties en informatie via e-mail.

De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Dialogic, waarbij we de proportionaliteit zullen waarborgen.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven in elektronische vorm, kan Dialogic uw gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot Dialogic en haar diensten.

Daarnaast kan Dialogic u ook informatie toezenden betreffende haar klanten, met het oog op indirect marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen met Dialogic via info@dialogic-agency.com, via volgend adres: Groenkraaglaan 5, 1170 Watermaal-Bosvoorde (België) of via het contactformulier op onze website.

U heeft te allen tijde het recht om u zich hiertegen te verzetten, zoals bepaald in artikel 5.3.

3.3 Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Dialogic uw persoonsgegevens moet onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

Dialogic zal in alle redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

3.4 Gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking met betrekking tot het verzenden van de doelgerichte informatie aan stakeholders

Voor de persoonsgegevens van Categorie 4, met name deze die verwerkt worden in het kader van het verstrekken van doelgerichte informatie aan u, kunnen klanten van Dialogic optreden, al naar het geval, (i) als verwerkingsverantwoordelijke en Dialogic als verwerker of (ii) als mede-verwerkingsverantwoordelijke samen met Dialogic. In beide gevallen zal u voor wat betreft uw persoonsgegevens die binnen deze categorie vallen zowel Dialogic als diens klant kunnen aanspreken om uw toestemming in te trekken of uw rechten onder artikel 5 uit te oefenen.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard en verwerkt dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

 • Categorie 1: Uw IP-adres bij gebruik van onze website wordt gebruikt voor de duur van uw bezoek aan de website.
 • Categorie 2: Uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief wordt gebruikt voor de duur van de professionele relatie. Concreet betekent dit dat wij deze gegevens maximaal 10 jaar bewaren.
 • Categorie 3: Uw (professionele) identiteitsgegevens worden gebruikt voor de duur van de professionele relatie. Concreet betekent dit dat wij de gegevens maximaal 3 jaar na het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst bewaren.
 • Categorie 4: Uw professionele identiteitsgegevens worden gebruikt voor de duur van het uitoefenen van de desbetreffende professionele activiteiten. Van zodra wij kennis hebben van het stopzetten van deze activiteiten of op uw verzoek wissen wij deze gegevens.

Artikel 5 – Uw rechten

Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze uitoefenen door Dialogic te contacteren, per mail naar info@dialogic-agency.com via volgend adres: Groenkraaglaan 5, 1170 Watermaal-Bosvoorde (België) of via het contactformulier op onze website.

5.1. Recht van toegang en inzage

U kunt Dialogic elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft te allen tijde het recht Dialogic te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

5.3. Recht van verzet

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om Dialogic te vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de rechtsgrond van de verwerking uw voorafgaande toestemming is, heeft u het recht om deze in te trekken.


5.6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult evenmin door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


5.7. Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

6.2. In geen geval kan Dialogic dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. U garandeert dat u op rechtmatige wijze de toestemming heeft bekomen van de mensen die op de door u ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen en dat u Dialogic dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Dialogic wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.